ÎNAPOI

“Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!”

 • Oraș: Timișoara
 • Publicat: November 21, 2017

    REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!” 21 - 23 noiembrie 2017  

 1. Organizatorul Campaniei
  1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!” este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înființată conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Judetul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, reprezentată de dl.Emilian Gabriel Grosu, în calitate de Administrator., denumită în continuare „Organizatorul” sau „AD”. 1.2. Campania promoțională “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!”, denumită în continuare „Campania” se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
 1. Perioada de desfăşurare a Campaniei
2.2. Campania se va desfăşura exclusiv în magazinele din centrul comercial Iulius Mall Timişoara (situat in Timişoara, str. A. Demetriade nr.1, jud. Timis) înscrise în Programul Card Partener, în perioada 21 noiembrie 2017 (ora 10:00) - 23 noiembrie 2017 (ora 12:00). Informațiile despre Campanie sunt disponibile pe site-ul http://openville.ro si pe site-ul www.unitedbusinesscenter.ro . 2.3. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință participanților prin publicarea informației pe site-ul http://openville.ro si pe site-ul www.unitedbusinesscenter.ro cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 2.4. Regulamentul oficial de desfășurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.
 1. Dreptul de participare
3.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • să fie angajate în cadrul uneia din societățile chiriașe ce îşi desfăşoară activitatea într-una din Clădirile United Business Center din cadrul Ansamblului multifuncţional Openville (proiectul de dezvoltare imobiliară cu destinaţie mixtă situat în oraşul Timisoara, delimitat de str. A. Demetriade, bd. Antenei şi Piata Consiliului Europei) denumite in continuare „Beneficiari” sau „Participanți”;
 • să detină Card Partener UBC activ în perioada desfășurării campaniei “Cardul Partener te trimite la Circus Cirkor!”;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani până la data de 21.11.2017;
 • să utilizeze Cardul Partener în perioada de desfășurare a campaniei “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!” în cadrul magazinelor înscrise în Programul Card Partener.
3.2. Beneficiarii Cardului Partener îl pot utiliza exclusiv în cadrul Iulius Mall Timişoara, în magazinele înscrise în Programul Card Partener. 3.3. Lista magazinelor înscrise în Programul Card Partener poate fi consultată pe http://openville.ro/info/ro/80/LISTA-PARTENERI.html si pe site-ul www.unitedbusinesscenter.ro . 3.4. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă. 3.5. Informaţiile furnizate prin participarea la Campanie sunt proprietatea Attrius Developments. Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul Regulament.
 1. Mecanismul campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!”. Premiile campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!
4.1. Înscrierea pentru participarea la Campanie se face automat în momentul folosirii Cardului Partener. Pentru a participa la Campania “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!” Beneficiarii trebuie să cumpere de la magazinele din Iulius Mall Timişoara înscrise în Programul Card Partener în perioada 21 noiembrie 2017 (ora 10:00) – 23 noiembrie 2017 (ora 12:00) produsele/serviciile comercializate/prestate în aceste magazine şi să solicite vânzătorilor utilizarea Cardului Partner la achiziționarea produselor/prestarea serviciilor. 4.2. Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord şi acceptă expres, integral, necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate în prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului/câştigătorilor fără alte despăgubiri sau plăţi. 4.3. Campania constă în acordarea a 5 premii constând fiecare în câte 2 invitatii la evenimentul CIRCUS CIRKOR ce se desfășoară la Timisoara, în data de 23 noiembrie 2017, ora 20.00. 4.4. În cadrul acestei Campanii, nu este posibilă înlocuirea premiului/premiilor cu alte premii, nu se poate acorda contravaloarea acestuia/acestora în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.
 1. Condiţii de validare a câștigătorilor campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!”. Acordarea premiilor
5.1. Vor fi premiați primii 5 utilizatori ai Cardului Partener, în ordinea descrescătoare a celor mai mari sume cheltuite în perioada 21 noiembrie 2017 (ora 10:00) – 23 noiembrie 2017 (ora 12:00), utilizând Cardul Partener. La stabilirea câștigătorilor Campaniei va fi luată în considerare valoarea brută a sumelor, respectiv valoarea fără discountul aplicat în baza Cardului Partener, calculată pentru întreaga perioadă a Campaniei (valoarea cumulată). În cazul în care vor fi două sau mai multe persoane cu aceeași sumă cheltuită, acestea vor fi clasate separat, pe locuri diferite, în ordinea numărului de utilizări a Cardului Partener în perioada Campaniei (cele mai multe utilizări pe locurile fruntașe), premiile acordându-se primilor 5 utilizatori. Pe Locul 1 va fi clasată persoana care a cheltuit suma cea mai mare în perioada Campaniei. 5.2. Stabilirea primilor 5 câștigători ai campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor” se va face în data de 23 noiembrie 2017 utilizând raportul „Raport general utilizatori activi” generat de aplicația  Card Partener dezvoltată de CODE 932 S.R.L. (denumită în continuare „Aplicatia”) 5.3. Numele celor 5 câştigători vor fi publicate pe site-ul www.openville.ro si pe site-ul www.unitedbusinesscenter.ro la data de 23 noiembrie 2017. Premiile vor putea fi ridicate de la Centrul Informațional din United Business Center 2 Timisoara, str. Demetriade nr.1, jud. Timis, în data de 23 noiembrie 2017 în intervalul orar 12:00-16:00 cu condiția prezentării unui act de identitate și completarea de către câștigători, în cadrul tabelului pus la dispoziție de către reprezentanții Organizatorului, a următoarelor rubrici: nume, prenume, vârsta, nr.telefon. Nerevendicarea premiului până la data de 23 noiembrie 2017 ora 16:00, se considera renunţare la premiu. 5.4.Organizatorul va contacta telefonic sau prin e-mail câștigătorii în data de 23 noiembrie 2017 pentru anunțarea premiului câștigat și a modului în care aceștia vor intra în posesia premiului. Acest termen poate fi depășit în situații mai presus de diligențele Organizatorului. Câștigătorul poate răspunde că a acceptat/refuzat premiul în momentul în care a fost contactat telefonic. 5.5. În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactați din diverse motive, cum ar fi dar fără a se limita la lipsa numărului de telefon/adresa de e-mail, număr de telefon/adresa de e-mail invalid/ă sau incorect înregistrat/ă în Aplicație, nu au putut fi găsiți după efectuarea a 3 apeluri, refuză premiul atribuit sau nu revedică premiul până la data de 23 noiembrie 2017 ora 16.00, se vor apela/contacta în ordine câștigătorii de rezervă, clasați pe locurile 6 și/sau 7. Câştigătorii de rezervă putând revendica premiul în termen de 2 ore de la data publicării numelui acestora pe site-ul www.openville.ro si pe site-ul www.unitedbusinesscenter.ro . În cazul refuzului scris al câştigătorului de pe locul 6 sau 7, după caz, de a beneficia de premiul său, premiile rămân la dispoziţia Organizatorului. 5.6. Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza actului de identitate. Premiile nerevendicate se anulează și vor rămâne în posesia și proprietatea Organizatorului. 5.7. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acceptul câştigătorilor referitor la faptul că în baza acordului exprimat prin participarea la Campanie însă revocabil ulterior, persoana lor, numele şi prenumele înregistrare de Organizator pot fi folosite pentru a face publică premierea şi asocia cu imaginea Iulius, Openville şi/sau Programul Card Partener doar în legatură cu prezenta Campanie.
 1. Prelucrarea datelor personale
6.1. Prin participarea la acestă Campanie, participanţii îşi pot exprima acordul ca datele lor de identificare (Nume, Prenume, Data şi anul naşterii, Adresă, Cartier, Venit, Companie angajatoare, Ocupaţie, Telefon, E-mail, Magazinul de la care au cumpărat) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de Attrius Developments S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. 6.2. Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/201. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/201, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 6.3. Prin înscrierea la această Campanie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Attrius Developments S.R.L. 6.4. Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate sunt: Nume, Prenume, Compania Angajatoare, Suma Brută, Discount oferit prin programul Card Partener, Frecvența de utilizare a Cardului Partener. 6.5. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile Attrius Developments S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către Attrius Developments S.R.L.. 6.6. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius Mall Timişoara, Str. A. Demetriade, nr. 1, Timişoara, în atenţia Departamentului Marketing. La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:
 1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/201 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
 3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
    8. Regulamentul Oficial 8.1. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Iulius Mall Timişoara, si la Centrul Informational United Business Center 2, în perioada campaniei, în zilele de luni până duminică, între orele 10:00-22:00.
 1. Soluţionarea litigiilor
9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.
 1. Încetarea campaniei
10.1. Campania promoţională “Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!” poate înceta înainte de data de 23 noiembrie 2017 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.   Attrius Developments S.R.L. Departament Marketing United Business Center Timișoara marketing.tm@iuliusmall.com 0256 401 600    
 • CÂȘTIGĂTORI CAMPANIE "Cardul Partener te trimite la Cirkus Cirkor!"
 1. Adrian Oprea
 2. Alexandru Paul Carp
 3. Bogdan Straut
 4. Cristian Adrian Lupu
 5. Laurentiu Mihai Frant